PROVOZNÍ ŘÁD
  Provozní řád (pdf)

Vážení hosté,

vstupem do areálu FARMAPARKU souhlasíte s VOP FARMAPARKU, s.r.o. a provozním řádem FARMAPARKU.

Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny vstupu – u pokladny, dále na našich aktuálních letácích a na internetové stránce www.farmapark.eu. Dodržujte otevírací dobu a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v areálu. Každý nepovolený vstup a krádež budou ohlášeny na policii.

V prostorách FARMAPARKU a rovněž i na toaletách je přísně zakázáno kouřit, kouření je dovoleno pouze na vymezených místech. Nedodržení těchto pokynů bude pokutováno částkou až 1 500,-Kč.

Naše občerstvení Vám nabízí výběr z několika jídel a nápojů. Prosíme Vás proto o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava, kterou Vám rádi na přání ohřejeme. Do areálu nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu.

Náš FARMAPARK je určen pro odpočinek a relaxaci, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování všech návštěvníků. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby skutečně důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu. Personál provozovatele je k dispozici na jednotlivých stanovištích areálu, aniž by tím byl založen vztah dohledu. Velké trampolíny mohou být využívány pouze jednou osobou v omezeném čase. V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána! Dodržujte prosím pravidla umístěná při vstupu na trampolíny.

Provoz elektrických vozítek, traktůrků řídí výhradně osoba k tomu určená. Na vozítku mohou jet maximálně 2 děti v doprovodu dospělé osoby. Malá jezdítka, vozítka a odstrkovadla jsou určena výhradně pro děti a používat je lze výhradně na dráze k tomu určené. Všechny prostory areálu FARMAPARKU musí být používány pouze v souladu s jejich určením. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v areálu mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům.

Děti starší 7 let mohou navštěvovat areál bez doprovodu dospělých, ale pouze po vyplnění a podepsání formuláře PLNÁ MOC zákonným zástupcem. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za dohled nad těmito dětmi. Děti mladší 7 let mohou navštěvovat areál pouze v doprovodu dospělých.

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v areálu nebo v částech areálu může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny.Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené z parkoviště. Nalezené věci budou uloženy na pokladně a pokud nebudou vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.

Návštěvník ručí při použití všech prostor areálu FARMAPARKU např. kárek, trampolín, prolézaček a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele. Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu areálu nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni prostor areálu FARMAPARKU. Vstupné se v těchto případech nevrací.

Provozovatel si v zájmu všech hostů vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva parku vzbuzuje pochybnosti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu, návykových látek). Do areálu je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí, nevolností, nemocí nebo jsou v tzv. karanténě. Platí zákaz vstupu zvířat. Před odchodem z areálu je nutno vrátit u pokladny magnetickou kartu.

Fotografování, natáčení a pořizování materiálů pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení společnosti provozující FARMAPARK Soběhrdy. Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen parkoviště střežit.

FARMAPARK Soběhrdy

provozovatel :
FARMAPARK, s.r.o.
Uhříněveská 364, 252 43 Průhonice
IČ29153948
Platnost od: 1.1.2017
Všeobecné obchodní podmínky
FARMAPARK, s.r.o.

 
Farmapark Soběhrdy, 256 01 Soběhrdy. Tel: 777 920 000, email: obchod@hscz.info. www.farmapark.eu